Proje Hakkında

Projenin başlıca hedefi, Türkiye ve AB’nin yenilebilir enerjideki öncelik ve stratejilerine uyumlu olarak sektörün gelişmesinin desteklenmesi, AB müktesebatına uyum için politikaların ve kurumsal çerçevenin uygulanması, küçük-orta ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin finansmana erişiminin desteklenmesi ve yenilenebilir enerji piyasasının geliştirilmesidir. Proje kapsamında, yenilenebilir enerji sektörü ve finansman ve destek mekanizmaları için ihtiyaç analizleri, sistem tasarımları ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş, stratejik eylem planları ve yol haritaları oluştulmuştur.